Skip to main content
Loopsport Vereniging Invictus
Loopsport Vereniging Invictus
Loopsportvereniging Invictus

BELEIDSPLAN 2024 t/m2028

‘SAMEN KOMEN WE VERDER,
SAMEN VORMEN WE DE VERENIGING'


Inhoud

Samenvatting ................................................................................................................................................ 3
 1. 1. Inleiding ................................................................................................................................................ 4
 2. De vereniging ........................................................................................................................................ 4
  2.1 Historie ......................................................................................................................................... 4
  2.2 De vereniging anno nu ................................................................................................................. 4
  2.3 Onze missie ................................................................................................................................... 5
  2.4 Onze visie...................................................................................................................................... 5
 3. Organisatorische structuur ................................................................................................................... 6
  3.1 Organisatie ................................................................................................................................... 6
  3.2 Commissies ................................................................................................................................... 7
  3.2.1 Activiteitencommissie .......................................................................................................... 7
  3.2.2 Kascommissie ....................................................................................................................... 7
  3.3.3 Jeugdcommissie.................................................................................................................... 7
 4. Sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen ............................................................................. 7
 5. Gewenste situatie ................................................................................................................................. 8
  5.1 Trainingsgroepen ........................................................................................................................... 9
  5.2 Betrokkenheid en verbinding ........................................................................................................ 9
  5.3 Vrijwilligers..................................................................................................................................... 9
 6. Ongewenst gedrag ............................................................................................................................... 9
 7. Evaluatie ............................................................................................................................................. 10

Bijlage: Taken bestuursleden

Samenvatting

LSV Invictus is een vereniging met enthousiaste leden en gezonde financiën.
Het ledenaantal is al jaren stabiel (ca 150 leden). Het bestuur is op niveau en
groot genoeg om de leden goed te kunnen ondersteunen.
De komende jaren willen we aan lopers in alle categorieën goede begeleiding
kunnen bieden, zodat een ieder zichzelf kan verbeteren. In de trainingen is
het belangrijk dat er aandacht is voor uitdaging én gezelligheid. Verder willen
we de sport voor met name de jeugd stimuleren. Samen willen we de taken
verdelen.
Vanaf 2024 wordt een begin gemaakt met deze plannen. Ambitie is dat
iedereen bijdraagt aan het verenigen van de club.

1. Inleiding

Het beleidsplan 2024-2028 beschrijft de huidige situatie en de gewenste
situatie van LSV Invictus voor de komende vijf jaar.
Enerzijds is het vinden van vrijwilligers lastiger geworden. Anderzijds zijn er
meer subsidies beschikbaar dan voorheen en is ‘sport en gezond leven’ een
steeds groter thema in de maatschappij.
Als LSV Invictus willen we meer samenwerken met externe partijen, zoals
Scala en de Rotary. Ook willen we de leden meer betrekken bij alles wat er
speelt en moet gebeuren.

2. De vereniging

2.1 Historie

LSV Invictus is opgericht op 1 juli 1977 door een aantal enthousiastelingen uit Ooststellingwerf, die het ontbreken van een loopsportvereniging een groot gemis vonden. Gelijk bij het ontstaan van de vereniging heeft deze zich aangesloten bij de KNAU, de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie. Destijds werd gestart met een klein aantal leden, waarmee werd getraind.
De trainingen zijn in de loop van de tijd uitgebreid met jeugdtrainingen, trainingen voor wedstrijdlopers en voor meerdere disciplines op wedstrijd- en recreatief niveau, een Loop-je-fitgroep (beginners), wandelgroep en bootcampgroep.
Het aantal leden is de laatste jaren stabiel gebleven, maar er treedt wel vergrijzing op.

2.2 De vereniging anno nu

Medio 2023 heeft LSV Invictus 151 leden, waarvan een aantal leden een wedstrijdlicentie heeft. Verschillende trainingen worden door meerdere trainers gegeven.
De vereniging kenmerkt zich door een gezellige sfeer, het ons-kent-onsgevoel en een professionele aanpak van de sport.

De trainingen worden verzorgd in en rond het Drents Friese Wold en in de straten van Oosterwolde. ’s Winters wordt gebruik gemaakt van het onderkomen van de ijsclub.

2.3 Onze missie

Onze missie is om de loopsport te promoten en evenementen te organiseren,
zodat een ieder gelijke kansen heeft om zich op het eigen niveau te kunnen
ontwikkelen. Ook organiseren we gezamenlijke trainingen, waarbij
gezelligheid en saamhorigheid voorop staat.

2.4 Onze visie

De loopsport is een aantrekkelijke sport en open en bereikbaar voor iedereen.
Dit wordt bereikt door:
• Gezellige, uitdagende trainingen
• Financiële stabiliteit
• De mogelijkheid tot het uitoefenen van meerdere niveaus op meerdere momenten
• Gediplomeerde trainers
• Sporters die weten wat ze willen
• Ledenwerving

3. Organisatorische structuur

3.1 Organisatie

De vereniging wordt bestuurd door vijf bestuursleden. Daarnaast zijn er trainers, een ledenadministrateur, vrijwilligerscoördinator en
websitebeheerder. Ook zijn er diverse activiteitencommissies die op hun beurt worden ondersteund door verschillende vrijwilligers.
De taken van het bestuur zijn de volgende:
• Het leiden van de vereniging
• Secretariaat, verslaglegging, post, archief en e-mail
• Financiën, begroting, jaarverslag, betalingen, sponsoring en verzekeringen
• Coördinatie van de verschillende commissies
• Onderhouden contacten met de leden
• Ledenwerving en PR
De voorzitter is belast met het leiden van de vereniging. Hij/zij representeert deze indien nodig bij externe gelegenheden en bewaakt de dagelijkse gang van zaken. Ook is de voorzitter het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging.
De secretaris is verantwoordelijk voor alle in- en externe communicatie en verslaglegging. Voor externe partijen is de secretaris het eerste
aanspreekpunt; binnen de vereniging is de secretaris verantwoordelijk voor de ledenadministratie, samen met de ledenadministrateur.
De penningmeester heeft als verantwoordelijkheid de financiën van de vereniging. Dit houdt in dat de penningmeester de contributie int, rekeningen betaalt en zowel een begroting als een financieel jaarverslag opstelt.
De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur van de vereniging.
De algemene bestuursleden zijn belast met overige zaken waar het dagelijks bestuur niet aan toekomt.
Bij ziekte of afwezigheid van een lid van het dagelijkse bestuur vervangt een van de algemene bestuursleden het afwezige bestuurslid.

3.2 Commissies

3.2.1 Activiteitencommissie

Er zijn meerdere activiteitencommissies die evenementen organiseren. Ze houden zich bezig met het ontwikkelen en organiseren van clubactiviteiten,
die plaatsvinden naast de reguliere trainingen en afspraken.

3.2.2 Kascommissie

De kascommissie is belast met het controleren van de financiële overzichten die door de penningmeester worden opgesteld. Daarnaast dienen financiële verslagen correct te zijn en dient de commissie hierover verslag te doen aan het bestuur en de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

3.2.3 Jeugdcommissie

Op dit moment (najaar 2023) is er geen jeugdcommissie. Onderzocht wordt hoe we dit weer kunnen opstarten. Een jeugdcommissie is ervoor om jeugdactiviteiten te organiseren; trainingen en andere leuke activiteiten.

4. Sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen

Sterke punten:
• Financieel gezond
• Stabiel bestuur
• Stabiele trainersgroep
• Sublieme trainingsomgeving
• Geen eigen onderkomen (geen kosten)
• Veel leden willen wel eenmalig iets voor de vereniging doen
Zwakke punten:
• Afhankelijkheid van de trainers
• Ongelijke ledenopbouw in leeftijd (vergrijzing)
• Opkomst bij trainingen
• Slechts één training voor de jeugd • Geen nieuwe aanwas bij de trainers
Bedreigingen:
• Veel sportaanbod jonge kinderen
• Aanbod sportscholen
• Mensen willen het niet te druk hebben
• Minder mogelijkheden voor wedstrijden door strengere wet- en
regelgeving van Staatsbosbeheer en de gemeente
Kansen:
• Loopsport neemt toe in populariteit
• Gemeente is positief over de loopsport
• Rotary en Scala staan open voor samenwerking
• Hardlopen an sich is een toegankelijke sport
• Meer subsidies beschikbaar vanuit het Rijk
5. Gewenste situatie
De vereniging heeft zich naar aanleiding van de huidige situatie een aantal doelen gesteld.
De doelstellingen zijn:
• Focus op uitdagende trainingen, waarbij gezelligheid belangrijk is
• Focus op betrokkenheid en evenementen voor de jeugd
• Draaiende houden van alle trainingsgroepen
• Promotie trainerscursus
• Meer communicatie via social media en de online nieuwsbrief
• Samenwerking met Scala en Rotary
• Drie evenementen per jaar i.p.v. zes
• Meer leden
• Meer vrijwilligers
• Meer betrokkenheid en verbinding 

5.1 Trainingsgroepen

Voor het draaiend houden van de diverse trainingsgroepen (nu en in de
toekomst) is er actief beleid nodig. We zullen daarom de trainerscursussen
actief promoten. Verder is het belangrijk dat er een goede communicatie is
binnen de groepen (o.a. via de app). Hierover houdt het bestuur nauw contact
met de trainers. De trainer is het eerste aanspreekpunt voor zowel groep als
bestuur.

5.2 Betrokkenheid en verbinding

Er zal getracht worden de leden meer te betrekken bij de vereniging. Dit willen
we doen door mondelinge informatie, informatie via de mail, app, social
media, website, digitale enquêtes en de online nieuwsbrief. In de online
nieuwsbrief zal het bestuur 4x per jaar een update geven van genomen
besluiten en zonodig vaker. Daarin is aandacht voor individuele prestaties en
het voorstellen van nieuwe leden. Op social media zullen foto’s gedeeld
worden van de trainingen.

5.3 Vrijwilligers

Voor een loopsportvereniging als Invictus zijn vrijwilligers ontzettend
belangrijk. Zonder hen kan de vereniging niet bestaan. Door actief te werven
wil het bestuur trachten nieuwe vrijwilligers aan de vereniging te binden.
6. Ongewenst gedrag
LSV Invictus volgt de richtlijnen van het NOC-NSF als het gaat om ongewenst
gedrag. Daarnaast zijn er binnen de vereniging twee vertrouwenspersonen
aangesteld.

7. Evaluatie

Het beleid dat hier is neergezet is dynamisch en zal mee veranderen met de
club en de ontwikkelingen in de samenleving/regio. Het beleidsplan wordt
jaarlijks in oktober ge-updated door het bestuur. In november wordt het dan
besproken met de trainers (en eventueel bijgesteld) en in het volgende jaar
wordt het vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering.

Bijlage: Taakverdeling en taakomschrijving bestuursleden

Voorzitter

● Ziet toe op naleving statuten en HR;
● Ziet toe op een goede taakverdeling binnen het bestuur;
● Vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe en onderhoudt daarbij contact met sponsoren en overige organisaties;
● Is eindverantwoordelijk voor sponsoring;
● Bereidt bestuursvergaderingen voor;
● Zit bestuursvergaderingen voor;
● Ziet toe op naleving van uitvoering besluiten;

Secretaris

● Stelt agenda en actielijst op;
● Onderhoudt e-mailverkeer naar leden en externe partijen
● Houdt verenigingsarchief bij (fysiek en digitaal)
● Houdt ingekomen stukken bij houdt het bestuur ervan op de hoogte
● Onderhoudt contact met de ledenadministratie;
● Vraagt vergunningen aan bij Staatsbosbeheer (vergunningsaanvragen bij de
gemeente worden door de activiteitencommissies aangevraagd)

Penningmeester

● Stelt jaarlijkse begroting op en bewaakt deze
● Bewaakt in- en uitgaande geldstromen
● Stelt financieel jaarverslag op
● Vertaalt beleid en activiteiten in geld en info over mogelijkheden
● Draagt zorg voor trainersvergoedingen
● Is verantwoordelijk voor fiscale aangelegenheden
● Onderhoudt contact met kascommissie

Bestuurslid algemeen 1

• Onderhoudt contact met leden, trainers en overige vrijwilligers
• Verzorgt attenties bij bijzondere aangelegenheden
• Onderhoudt contact met redactie online nieuwsbrief
• Verzorgt nieuwsberichten voor de online nieuwsbrief
• Versturen online nieuwsbrief

Bestuurslid algemeen 2

• Onderhoudt contact met externe partijen
• Beheert de social media
• Is verantwoordelijk voor algemene ledenwerving
• Ziet toe op PR-mogelijkheden
• Houdt de website bij (i.s.m. websitebeheerder)

Beleidsplan 2024 tot en met 2028