Skip to main content
Loopsport Vereniging Invictus
Loopsport Vereniging Invictus

Organisatie Invictus

Bestuur

Voorzitter: Gé Bouma  
Secretaris:  Fetsje Jonker  
Penningmeester: Deborah Springer-Lelieveld  
Bestuurslid extern: Gerda Rijlaarsdam  
Bestuurslid intern:   Marijke Vreugdenhil  

Trainers

Maandagavond loopgroep: Jan Bult of Alienka 
Dinsdagavond loopgroep 1: Klaas Jan Hofstra
Woensdagmorgen loopgroep: Jan Bult
Woensdagavond bootcamp: Petra Mulder
Dinsdagagavond jeugdgroep: Gerko Floor
Vrijdagavond Wandelgroep Janna Betten

Algemene verenigingsfunctionarissen

Ledenadministratie:  Richard van den Berge
NIeuwsbrief: Esther Zaagmans
Materialen: Rink Post
Webmaster: Rink Post
Trainingscoördinator: Alienka Huft
Vertrouwenspersoon: Ids Bouma
  Gerda Rijlaarsdam

Commissies

Jeugdcommissie
Roggebergloopcommissie
Verhoeve Groencross-commissie
Winterwandeltocht-commissie
Rodelopercommissie
Volksloopcommissie
Promotiecommissie

Kosten lidmaatschap LSV Invictus

Contributie t/m 17 jaar: € 60,00 (incl. afdracht Knau)
Contributie vanaf 18 jaar: € 85,00 (incl. afdracht Knau)
Administratiekosten nieuwe leden € 15,00

De eenmalige administratiekosten (AU) bedragen voor nieuwe leden €15,00. De jaarlijkse contributie wordt in januari en in juli in twee termijnen van 50% geïncasseerd. De leden die afgezien hebben van een incasso machtiging  worden geacht de jaarcontributie voor 15 januari te voldoen.

Alle leden worden bij de Atletiekunie aangemeld waardoor er in het algemeen een korting geldt bij deelname aan door atletiekverenigingen georganiseerde wedstrijden dan wel trimlopen.

Niet-leden zijn welkom om aan één van bovenstaande trainingen mee te doen. Als aspirant-lid kun je 3 keer aan een training deelnemen om te kijken hoe het bevalt. Voor meer informatie kun je terecht bij een van de trainers of de bestuursleden.

Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk bij Richard van den Berge of per email worden opgezegd via .  Beëindiging  van het lidmaatschap dient uiterlijk voor 1 december plaats te vinden. Bij te late beëindiging zal de Atletiekunie de bondscontributie voor het volgende jaar aan Invictus in rekening brengen en zal dit bedrag bij het scheidende lid in rekening gebracht worden.

L.S.V Invictus bankrekening NL41 RABO 0114 2632 80.

Inlichtingen


Email: