• Beeldmerk Loopsport Vereniging Invictus
    Loopsport Vereniging Invictus
  • Beeldmerk Loopsport Vereniging Invictus
    Loopsport Vereniging Invictus

Organisatie Invictus

Bestuur

Voorzitter: Vacant  
Secretaris:  Marlo Post  
Penningmeester: Siem Hiemstra  
Lid Douwe Dijkstra  
Lid:  Olga Graafstra  
Lid:  Adrie Hartholt  

Trainers

Maandagavond loopgroep: Jan Bult 
Dinsdag jeugdgroep Erik Groot
Dinsdagavond loopgroep 1: Klaas Jan Hofstra
Dinsdagavond loopgroep 2: Albert van Duinen
Woensdagmorgen loopgroep: Jan Bult
Donderdagavond loopgroep: Albert van Duinen
Vrijdag:jeugdgroep Gerko Floor

Commissies

Ledenadministratie:  Reitse van der Kuip
  Aanmeldingsformulier lidmaatschap LSV Invictus
NIeuwsbrief: Olga Graafstra
EHBO: Jan Bult
Materialen: Rink Post
Webmaster: Rink Post
Vrijwilligerscoördinator Freddy de Vos

Kosten lidmaatschap LSV Invictus

Contributie t/m 17 jaar: € 60,00 (incl. afdracht Knau)
Contributie vanaf 18 jaar: € 85,00 (incl. afdracht Knau)
Administratiekosten nieuwe leden € 15,00

De eenmalige administratiekosten (AU) bedragen voor nieuwe leden €15,00. De jaarlijkse contributie wordt in januari en in juli in twee termijnen van 50% geïncasseerd. De leden die afgezien hebben van een incasso machtiging  worden geacht de jaarcontributie voor 15 januari te voldoen.

Alle leden worden bij de Atletiekunie aangemeld waardoor er in het algemeen een korting geldt bij deelname aan door atletiekverenigingen georganiseerde wedstrijden dan wel trimlopen.

Niet-leden zijn welkom om aan één van bovenstaande trainingen mee te doen. Als aspirant-lid kun je 3 keer aan een training deelnemen om te kijken hoe het bevalt. Voor meer informatie kun je terecht bij een van de trainers of de bestuursleden.

Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk bij Reitse van der Kuip, Steegde 13, 8426 BZ Appelscha of per email worden opgezegd via .  Beëindiging  van het lidmaatschap dient uiterlijk voor 1 december plaats te vinden. Bij te late beëindiging zal de Atletiekunie de bondscontributie voor het volgende jaar aan Invictus in rekening brengen en zal dit bedrag bij het scheidende lid in rekening gebracht worden.

L.S.V Invictus bankrekening NL41 RABO 0114 2632 80.

Inlichtingen

Marlo Post
Telefoon 0623 018 490
email:

Copyright © 2019 Loopsport Vereniging Invictus
Realisatie: Scheffer Media