• Beeldmerk Loopsport Vereniging Invictus
    Loopsport Vereniging Invictus
  • Beeldmerk Loopsport Vereniging Invictus
    Loopsport Vereniging Invictus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus ullamcorper et tellus eu sodales. Aenean tempus ullamcorper accumsan. Vestibulum quis congue massa. Praesent orci nisi.

 invictuslogo

A G E N D A

Algemene ledenvergadering LSV Invictus

Datum : 14 maart 2019, aanvang 20.00 uur

Locatie: De Miente, Oosterwolde

1. Opening.

2. Mededelingen en ingekomen stukken .

3. Notulen jaarvergadering 22 maart 2018.

4. Jaarverslag 2018.

5. Financieel jaarverslag 2018.

6. a. Verslag kascommissie.

b. Verkiezing nieuw kascommissielid.

De kascommissie bestaat uit Jurjen Wijma, Deborah Springer, reserve Jan Bult.

Jurjen treedt af en Jan schuift door.

7. Vaststellen begroting 2019.

8. Bestuursverkiezing.

a. aftredend volgens rooster Douwe Dijkstra – herkiesbaar,

b. aftredend Jan Melles – niet herkiesbaar,

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot een half uur voor aanvang

van de vergadering aanmelden bij een van de bestuursleden.

9. Lid van verdienste.

10. Invictus-jubileum 2019.

11. Invictus activiteiten 2018.

* 17e Winterwandeltocht

* 14e Rodeloperloop

* RCN-Roggebergloop

* Snertrun

* VerhoeveGroencross/trail/canicross

12. Jeugdcommissie.

13. Trainersbestand.

14. Rondvraag.

15. PAUZE.

16. Presentatie Albert van Duinen.

17. Sluiting.

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid, onder het genot van een

hapje en een drankje, na te praten over alle successen en pr’s.

Copyright © 2019 Loopsport Vereniging Invictus
Realisatie: Scheffer Media